طرح هدیه روزانه سایت 1

 enlightened طرح هدیه روزانه سایت، به مدت 10 ساعت از این لحظه افزایش نرخ بازدید از 20 ریال به 300 ریال ارتقا داده شد .